Politika: ženy zastupují ženy?

Lucie

Lucie

Otázka, jestli ženy-političky zastupují ženy v politickém rozhodovacím procesu, má dvě roviny: zaprvé, je to tak? Zadruhé, chceme, aby to tak bylo? Pokud definujeme „zastupování žen“ jako zohledňování ženské perspektivy a rozdílné životní zkušenosti žen, tak výzkumy ukazují, že ženy skutečně nastolují jiná témata než muži a mají jiné politické priority než muži (Lovenduski – Norris 1993, Phillips 2000).

Výzkumy na téma gender a politika ale mimo jiné upozorňují, že aby tato situace nastala, musí počet žen překročit „kritickou hranici“(obvykle 30%) a závisí také na mnoha dalších faktorech (jako je politické a institucionální prostředí, fungování politických stran, zkušenost političek ve funkci atd.).

Chceme, aby to tak bylo? Mnozí odpoví: „Nechceme. To, co chceme, jsou zodpovědní politici, kteří budou nabízet kvalitní program, u kterých bude jedno, zda jsou muži či ženy, a zastupovat budou úplně všechny“. Podle mě je to pohled, který popisuje ideál politické reprezentace. Ještě bychom mohli dodat, že chceme politiky a političky, kteří upřednostňují veřejný zájem (ať už je to cokoliv) nad zájmy partikulárních skupin. Jenže realita vypadá spíš tak, že dominantní skupina zastupuje zájem svůj a ne všech. Jsme v situaci, kdy je v poslanecké sněmovně přes 80% mužů, a tak to jsou muži, kdo rozhodují o dostupnosti předškolní péče nebo právu na potrat.

Argumentů pro vyvážené zastoupení žen a mužů v politice je mnoho (proměna politické agendy, větší diverzita pohledů=kvalitnější výsledná legislativa atd.). Jen jediný mi ale připadá neotřesitelný: argument založený na spravedlnosti. Ženy, které tvoří polovinu populace, by měly mít odpovídající podíl na rozhodování. Až takový stav nastane, můžeme se znovu zamyslet nad touto otázkou měsíce.

Martin

Martin

Nemyslím si, že by byl krok vpřed, pokud by ženy mohly zastupovat pouze
ženy. Stejně tak si nemyslím, že by bylo vhodné vydělovat některá
témata, která se jich dotýkají více než mužů (např. potraty), jako
„ryze ženská“ a nechat o nich ženy výhradně rozhodovat.

Nepovažuji to totiž za dobré ani v obecnější rovině. Domnívám se, že
každý, kdo o něčem rozhoduje, by se měl snažit rozhodovat co nejvíce
holisticky. Myslím, že už jen ta snaha a samotný proces člověka
kultivují. Obával bych se též, aby takováto dělení nevytvářela dojem
„my a oni“, v tomto případě „muži versus ženy“, a snahu „kopat za svůj
tým“. Což je přesný opak toho, co bych považoval za ideální stav.

Navíc by tímto dělením vznikaly další složité otázky, byť asi ne
neřešitelné. Kromě toho, jaká témata za ryze ženská vybrat, mě napadá
např. co se třetím pohlavím a zda by se tedy neměly vydělit i další
skupiny a jejich témata (třeba heterosexuálové či křesťané).

Pokud bych to měl otočit, tak ze své perspektivy bych byl nerad, kdyby
mě nemohly zastupovat ženy. Napadá mě několik, kterými bych se nechal
zastupovat velmi rád. (A existují-li nějaké „mužské otázky“, pak bych
se ani nedivil, kdyby k nim měly nejpodnětnější připomínky právě
ženy.)

Jak tedy zlepšit reprezentaci žen? V současnosti mi přijde jako dobrý
a vtipný krok zavedení kvót. Z dlouhodobého hlediska pak více přímé
demokracie. Větší účastí občanů by zmiňovaný holistický přístup nabyl
na důležitosti, neboť by kultivoval celou společnost. A obávám se, že
klíč k větší rovnoprávnosti lidí leží daleko více v nastavení každého
jednotlivce než ve fungování politiky.

A v tomto ohledu se máme myslím všichni co učit.

Catherine Achin

Catherine Achin

článek z Revue Právo a společnost (č.47, 2001)

Netradičně tvoří jednu z odpovědí na otázku měsíce shrnutí jedné z myšlenek z článku politoložky Catherine Achin, která sledovala debaty ve francouzské poslanecké sněmovně z let 1998 a 1999, předcházející schválení zákona o paritě – rovném zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách.
Na konci 90.let ve Francii panovala výrazná shoda na existenci problému a přesvědčení, že situace, kdy ženy více než 50 let po získání volebního práva jsou stále menšinou mezi zvolenými, se musí změnit. Otázkou bylo, jakým způsobem toho docílit. Prosazení rovného zastoupení žen a mužů na kandidátkách se neobešlo bez debat.

Přínos článku Catherine Achin spočívá v tom, že nehodnotí argumenty jako takové, ale analyzuje je v souvislosti s teorií politické reprezentace – neboli – co debata o paritě prozrazuje o vztahu mezi zastupovanými a zastupujícími. Všímá si, že většina argumentů má jedno společné: opírají se o představu, že „společnost je z podstaty strukturována rozdílem mezi pohlavími“. Toto tvrzení, předestírané většinou řečníků jako neměnný fakt, ve výsledku posiluje jednu z mnoha teorií reprezentace, podle které mají zvolení být zrcadlem voličů. Z tohoto hlediska „zrcadlová“ reprezentace znamená, že ženy zastupují ženy, muži zastupují muže.

V parlamentních debatách nebyl princip „zrcadlového“ zastoupení výrazně zpochybněn, přestože změna ústavy spojená se zákonem o paritě znamenala výrazný odklon od tradičního pojetí principu univerzalismu: dřív nedělitelný „lid“ se nyní sestával z „žen a mužů“, jejichž rovný přístup k politickým pozicím má být zajištěn. Kritici zákona o paritě ho vnímali jako útok na základní republikánské hodnoty. Zastánci zákona upozorňovali na to, že princip univerzalismu se tváří neutrálně, ale přitom skrývá monopol mužů na politické rozhodování.

Francouzská zkušenost se zaváděním parity je zajímavá v tom, že při ní zákonodárci kolektivně odpověděli „Ano“ na tuto otázku měsíce.

Celý článek Catherine Achin „Zrcadlová reprezentace vs. parita“ je ke stažení zde.

Kdo žádá o ruku?

Lucie

Lucie

Nejprve mě překvapilo, kolik lidí konstatovalo, že jim tato otázka nepřipadá vůbec zajímavá. A taky proto moc děkuji Anně, Pavlíně i Michalovi, že se k ní vyjádřili. Proč ale připadala zajímavá mně?

V poslední době se kolem mě vynořovaly příběhy párů s podobnými symptomy: desetiletý vztah, ve kterém žena po třicítce touží po manželství, zatímco muž se k tomu požádání nemá. Ty situace mě svým způsobem vytáčely. Proč žena musí pasivně čekat? Muž prý s nabídkou k sňatku čeká, až dokud si není jistý, že uslyší „ano“. Je to ale stále stejně krásné „ano“, když má příchuť „no konečně!“?

A tak jsem si to zkusila obrátit. Žena nabízí svému partnerovi, aby se vzali. Samotnou mě moje reakce překvapuje: „Copak za něj musí dělat i tohle?“ Ale ale. Takže když žena vystoupí ze své tradiční genderové úlohy, tak je to proto, aby zastoupila partnera neschopného konat? To není zrovna emancipačně rovnostářský náhled. Trochu zahanbeně začínám přehodnocovat svůj postoj, když mě napadne, že to ale má emancipační potenciál.

Jak říká hned vedle Anna, žádat o ruku, to je trochu jako pozvat na rande nebo dát první pusu. Tohle všechno leží na muži, což může být velký tlak navíc na tenkém ledě. Ve světě, kde s tím žena může přijít taky, pak v té iniciativě není sám. Voilà. Všem prospěšná emancipace.

host

Annamária

Annamária

Na tuto otázku se dá odpovědět dvěma způsoby. Jak to probíhá ve většině případů a jak by to být mělo? Většinou o ruku žádá muž. I když v 21.století by to už mohlo být i jinak.

Ovšem, tak jednoduché to není, protože téma nabídky k sňatku otevírá pomyslnou Pandořinu skříňku kulturně a generově podmíněných představ o (heterosexuálním) manželském svazku a o vztazích obecně. Pro mě se požádání o ruku řadí do stejné kategorie jako pozvání na rande nebo první vyznání lásky. Podle studie kalifornské univerzity v Santa Cruz si mnoho mladých lidí jen těžko představuje, jak si žena před mužem kleká na jedno koleno…a to nehledě na výrazný a rychlý posun generových rolí.

Proč je ale tak těžké si to představit naopak? Proč nám nevadí obrázek muže pečujícího o děti a domácnost, ale žena žádající o ruku něčím ruší? Jde o institut manželství jako takový, který neumožňuje převrácení rolí? Respondentky v Santa Cruzské studii nejčastěji uváděly, že by se bály odmítnutí, nebo pomužštění, a přišly by tím o romantiku. Jinými slovy, přijaly tradiční pojetí. I přes protesty feministky uvnitř mě, musím přiznat, že je obrácení rolí i pro mě obtížně představitelné, i když neumím moc vysvětlit proč.

host

Michal

Michal

O otázce, kdo by měl žádat o ruku, jsem nikdy dříve nepřemýšlel. Myslím si, že trvalý vztah by si mezi sebou měli vymezovat ti, kterých se přímo týká. Je to jejich osobní věc. Nepřijde mi logické, abych takový závazek činil za účasti buďto organizace, která na mne nemá vliv (organizovaní věřící samozřejmě vidí asi věc jinak), nebo organizace, které by do soukromých věcí občanů nemělo nic být (zde uvidí věc jinak řekněme kolektivisté).

Z historického pohledu se ale zdá, že současná zřejmě ustálená praxe, kdy muž žádá o ruku ženu, a ta má možnost žádost přijmout nebo odmítnout, je velkou výhrou romantického náhledu na manželské soužití, vzhledem k tomu, že dříve žádal muž o ženinu ruku jejího otce nebo jiného mužského rodinného příslušníka. Ženy tak v procesu uzavírání sňatku získaly spolurozhodující postavení a to ještě ve formě, která jejich vůli velmi symbolicky staví na rozhodující místo, tedy nad přání muže.

Ale abych se nevyhýbal otázce – v každém vztahu je obvykle jeden, který po společném učinění nějakého zásadního rozhodnutí touží více než ten druhý. A může jít o stěhování, početí potomka, rodinnou dovolenou nebo zrovna uzavření manželství. A měl by to být právě ten druhý, který tuto touhu pozná, neboť tak by měl pevný dlouhodobý vztah fungovat, a partnerovi takový krok nabídne. O ruku by tedy měl žádat ten, kdo je přesvědčen, že to jeho protějšek ocení.

Otázkou je ale to, zda by větší prosazení takového rovnoprávného přístupu neochudilo ženy o jejich výjimečnou pozici danou současným bontonem. V tom by se měly mít feministky, hlásící se k rovnoprávnosti ve všem, na pozoru.

host

Pavlína

Pavlína

Bývá zvykem, že muž žádá ženu o ruku. Dalo by se hovořit o „tradici“. Co když ale žádost o ruku řeší homosexuální pár? Již několikrát jsem přemýšlela nad tím, zda chci být tou, která svoji partnerku bude žádat o ruku, anebo tou, která bude požádána (otázku svatebních šatů jsem již také milionkrát řešila – bez bílých šatů s kyticí by to nebylo nikdy ono).

S partnerkou jsme se shodly na tom, že všemu necháme volný průběh – v koutku duše ale tajně doufám, že mě o ruku požádá přítelkyně. Chtěla bych zažít ten nečekaný okamžik, to překvapení. Ten pocit, že jsem ta, která je žádána člověkem, kterého miluji, o společný rodinný život a stejné příjmení (s partnerkou budeme po uzavření registrovaného partnerství vlastnit stejné příjmení, stejně jako i naše děti). Netrvám na nějakém „tradičním“ pokleknutí, otevření krabičky s prstýnkem … nic proti Vám pánové, ale občas se až moc držíte nějakých zažitých zvyklostí.

Ze svého okolí mám zkušenost, že v heterosexuálních párech byla žádost o ruku pojata vždy tradičně. Od své partnerky očekávám originalitu, vtip – už jen i z toho důvodu, že v homosexuálních vztazích neexistuje nějaký genderový stereotyp „správného postupu“. Tak uvidíme, jak to nakonec vše dopadne a jestli se role náhodou neobrátí – kreativitě se meze nikde nekladou – ať již v hetero či v homosexuálních vztazích.